Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
New York +1555225314
Styret i Sarpsborg Tekniske Forening

Klikk på ikonet på hvert bilde for kontaktinfo.
Tlf. 91324798 rolf-hha@online.no
Rolf Harald Haugen
Formann
Tlf. 94811681 torreinert10@gmail.com
Tor R. Kristiansen
Vara
Tlf. 93434326 jimaol@online.no
Jim Arne Olsen
Vise-formann
Tlf. 90820359 holth@online.no
Per Holth
Vara
Tlf. 90591958 knlochen@gmail.com
Knut Løchen
Sekretær
Tlf. 97713804 lmellan@online.no
Lars Melland
Kasserer
Tlf. 91555985 egilwk@gmail.com
Egil Willy Karlsen
Arkivar

Lover for Sarpsborg Tekniske Forening

Lover for Sarpsborg Tekniske Forening : Vedtatt i generalforsamling 28. mai 1912 og endret 24. november 1925, 11. november 1937, 26. september 1951, 15. april 1982 , 26. april 1990 og 11.mai 2017 § 1 Formål Sarpsborg Tekniske Forenings formål er å samle teknisk utdannede personer og andre - for å fremme deres interesser på det tekniske og andre samfunnsnyttige områder. Dette søkes oppnådd ved foredrag, diskusjoner, ekskursjoner og liknende. Foreningen er en polyteknisk forening, og er politisk nøytral. § 2 Medlemskap Som medlemmer kan opptas kvinner og menn som har tekniske, naturvitenskaplige, industrielle eller nasjonaløkonomiske interesser. § 3 Æresmedlemmer Æresmedlemmer skal innvoteres av den årlige generalforsamling med 2/3 flertall etter forslag fra et enstemmig styre. § 4. Utmeldelse Utmeldelse av foreningen sendes skriftlig til styret. Den som tross påkrav ikke har betalt skyldig kontingent i 1 år, betraktes som utmeldt av foreningen og kan ikke opptas på nytt før skyldig kontingent er betalt. § 5 Arrangementer Foreningen holder i regel 6-8 arrangementer pr år. Medlemmer kan ta med gjester med formannens tillatelse. § 6 Organisasjon Foreningen ledes av et styre. Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen. Foreningens styre består av fem medlemmer; formann, viseformann, sekretær, kasserer og arkivar. Minst 3 medlemmer av styret skal ha teknisk utdannelse. Til styremøtene skal samtlige styremedlemmer og varamenn innkalles med tilstrekkelig varsel. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Formannen eller hans stedfortreder leder styremøtene og har den avgjørende stemme i tilfelle stemmelikhet. Varamennene har stemmerett på de styremøtene de deltar på. Styrevedtak fattes med simpelt flertall. § 7 Generalforsamling Generalforsamlingen har den øverste beslutningsmyndighet i foreningens saker. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut til medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen. Innkallingen skal inneholde dagsorden. Generalforsamling holdes hvert år før 1. mai. Dagsorden for generalforsamlingen skal minst inneholde følgende punkter: • konstituering • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen • Årsberetning • Regnskap i revidert stand • Fastsettelse av kontingent. Valg: Formannen velges for 1 år. Formannen velges skriftlig dersom det foreligger mer enn 1 kandidat. De øvrige styremedlemmer ( viseformann, sekretær, kasserer og arkivar) velges for 2 år. I tillegg velges 2 varamenn og 2 revisorer med varamenn for 2 år. Valgkomiteen består av 2 medlemmer som velges på generalforsamlingen etter forslag fra styret Andre saker som styret eller medlemmer ønsker lagt frem for generalforsamlingen. Forslag skal innsendes skriftlig og være styret i hende senest 1 uke før generalforsamlingen. §8 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, eller når 1/10 medlemmer krever det. §9 Foreningens ordenskapittel Direksjonen for lykteordenen utnevner generaldirektøren for neste periode. Generaldirektøren utnevner selv sine meddirektører. Endringer i statuttene kan bare besluttes av direksjonen sammen med foreningens formann. § 10 Lovendringer Endringer i foreningens lover kan bare vedtas på generalforsamling ved skriftlig avstemning og med 3/5 flertall. Forslag til slike endringer må være innlevert styret 4 uker før generalforsamlingen. Forslaget sendes medlemmene samtidig med innkallelse til generalforsamlingen. § 11 Oppløsning Forslag om oppløsning av foreningen behandles på samme måte som forslag om lovendring jfr. § 10. Hvis ¼ av de fremmøtte på generalforsamlingen stemmer mot oppløsning, ansees forslaget forkastet. Hvis foreningen besluttes oppløst, skal generalforsamlingen disponere foreningens midler til et allmenteknisk formål.